soalanlazim hubungi maklumbalas petalaman

Bahagian Pembangunan Tanah

PEMBANGUNAN TANAH
•    Memproses permohonan ubah syarat dan pecah sempadan tanah serentak
•    Memproses permohonan pecah bahagian tanah
•    Memproses permohonan ubah syarat tanah kepada pertanian
•    Memproses permohonan serah balik tanah dan beri milik semula tanah
•    Memproses permohonan hak lalu lalang awam atau persendirian
•    Memproses permohonan pindah milik di bawah seksyen 13A ERM 1930
•    Memproses permohonan pindah milik di bawah seksyen 120 KTN 1965

PELUPUSAN
•    Memproses permohonan milik tanah kerajaan
•    Memproses permohonan sewa tanah
•    Memproses permohonan serah balik dan beri milik semula tanah
•    Memproses permohonan tunjuk sempadan
•    Memproses permohonan kaveat
•    Memproses permohonan perizapan tanah lapang dan wakaf
•    Memproses permohonan pengambilan balik tanah
•    Memproses permohonan sambung pajakan tanah (PM/PN) 99 tahun
•    Permohonan status tanah
•    Memproses permohonan pajakan lombong/cari gali

PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL
•    Menyiasat dan menyediakan laporan pencerobohan tanah kerajaan
•    Menjalankan penguatkuasaan bahan batuan, langgar syarat dan pencerobohan
•    Memproses permohonan hak lalu lalang pentadbir tanah (ROW)
•    Penyitaan dengan kebenaran PBN
•    Mengeluarkan permit 4C (batu-batan) dan 4D (ruang udara)
•    Permohonan tunjuk sempadan
•    Permohonan lesen pendudukan sementara (LPS)-4B
•    Urusan penilaian tanah
•    Membuat penyediaan pelan perakuan
•    Menguruskan dataran lot indeks
•    Membantu menjalankan tindakan penguatkuasaan
•    Membuat laporan penyelesaian akhir (QT-FT)
•    Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan pajakan Lombong (SL/PL)
•    Menyediakan permohonan ukur
•    Menyelaras, mengawal dan menguruskan rekod permohonan ukur ke JUPEM
•    Menyediakan pelan hakmilik (QT)
•    Menyediakan pelan hakmilikan (FT)

HASIL
•    Pengeluaran laporan pungutan dan prestasi kutipan hasil (mingguan dan bulanan)
•    Penghantaran kutipan hasil ke bank
•    Pengeluaran penyata hasil bulanan
•    Pengeluaran notis 6A (tuntutan hasil terhutang)
•    Pengeluaran notis 8A(lucut hak)
•    Pengurusan wang amanah
•    Kemasukan dan kemaskini data SPTB
•    Memproses arahan perubahan maklumat pemilikan
•    Proses Kemasukan data SPEK

KAUNTER TERIMAAN HASIL
•    Terima bayaran
•    Pertanyaan berkenaan hasil
•    Mengeluarkan resit bayaran
•    Backup data SPTB (harian)
•    Proses integrasi SPTB SPHT (mingguan)
•    Fotostat dokumen borang 14A

PENDAFTARAN
•    Pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga
•    Pendaftaran hak milik tanah (hak milik baru)
•    Pendaftaran hak milik sementara (QT)
•    Pendaftaran hak milik tetap (FT)
•    Pengeluaran hak milik sambungan
•    Pengeluaran hak milik gantian
•    Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam hak milik (memorandum)
•    Pendaftaran pembetulan di bawah seksyen 380 KTN

KAUNTER SERAHAN
•    Menyemak dokumen suratcara untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan
•    Menyediakan resit bayaran
•    Mmenerima dan menjana penyerahan pendaftaran
•    Membuat penyisihan dokumen hakmilik, suratcara dan dokumen sokongan berkaitan
•    Menyediakan cabutan hakmilik, carian persendirian dan sijil carian rasmi
•    Memproses pendaftaran perwakilan kuasa dan pemegang amanah
•    Mengurus tuntutan dokumen dan hakmilik oleh pelanggan

BILIK KEBAL
•    Menyemak dan menjilid semua dokumen hakmilik ,suratcara urusniaga dan bukan urusniaga
•    Membuat penyisihan hakmilik dan dokumen suratcara untuk penjilidan
•    Menyimpan dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga, perwakilan kuasa dan pemegang amanah
•    membuat carian dokumen
•    Keselamatan rekod-rekod hakmilik dan dokumen suratcara dalam bilik kebal
•    Menyimpan dan menjaga keselamatan kertas keselamatan dan kertas cabutan

KELGOV PPST