soalanlazim hubungi maklumbalas petalaman

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN PTJTM 

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti

Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan
dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.

2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

 

BIL

PERKARA

 

1

Permohonan Untuk Mendapatkan Permit / Lesen Hiburan

 

15 minit

 

2

Proses Permohonan Dan Tawaran Untuk Pajakan Pengkalan Penambang

14 hari

3

Proses Pembayaran Bil - bil Tuntutan Pembekal

7 hari

4

Proses Perolehan Bagi Tawaran Sebutharga

14 hari

5

Menguruskan Aduan Awam

14 hari

6

Menjawab Penggilan Telefon

< 3 deringan

7.

Permohonan Permit Jualan Minuman Keras Kepada Bukan Islam Untuk Pandangan dan Pengesyoran

 

2 hari

 

8.

Permohonan Lesen Berniaga Barangan Lusuh / Kereta Terpakai Untuk Ulasan / Sokongan

7 hari

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti

Pembangunan secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan
dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.

2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

1

Pendaftaran Pemborong

15 minit

2

Proses Sebutharga

14 hari

3

Proses Bayaran Tuntutan Bil / Kerja

7 hari

4

Permohonan Tabung Serambi Mekah

7 hari

5

Permohonan Rumah Zakat MAIK

7 hari

6 Permohonan Bantuan AM 7 hari
7 Semakan dan Pendaftaran E - Tegar 7 hari
8 Pengurusan Aduan Infrastruktur 7 hari

 

BAHAGIAN TANAH

UNIT PELUPUSAN TANAH

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti

Pelupusan Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan
dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.

2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

1

Pendaftaran Permohonan Milik Tanah Kerajaan

10 - 20 minit

 

2

Permohonan Milik Tanah RPT (Pertanian) - Kelulusan Pentadbir Tanah

 

6 bulan

 

3

Permohonan Milik Tanah - Kelulusan PTG/TMB/ MMK

9 bulan
4

Pendaftaran permohonan Lesen Pendudukan Sementara (TOL)

 

 

10 - 2- minit

 

 

5

Permohonan Sewa Tanah (IKlan, Betau) - Kelulusan Pentadbir Tanah

 

4 bulan

 

6 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (Pertanian, Bangunan Sementara, Tapak Pam Pasir) - Kelulusan PTG/ MMK

 

9 bulan

 

7 Pendaftaran Permohonan Perizaban 10 - 20 minit
8 Permohonan Perizaban - Kelulusan PTG/ TMB / MMK 9 bulan

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

Kami berusaha untuk memberikan Perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti Pembagunan Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan
dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.

2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

1.

Permohonan Ubah Syarat :

  1. Pertanian Kepada Pertanian
  2. Pertanian Kepada Bangunan / Perusahaan

 

 

3 bulan

 

6 bulan

 

2.

Pecah Bahagian Tanah

3 - 4 bulan

3

Pecah Sempadan / Penyatuan tanah

 2 - 3 bulan

4

Ubah Syarat / Pecah Sempadan (Serentak) / Serah Balik dan Berimilik Semula Tanah

3 - 4 bulan

5.

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 120 KTN

  1. Kelulusan PBN
  2. Kelulusan Pentadbir Tanah

 

 

 

3 bulan

1 bulan

 

6.

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah di bawah Sek. 13A Enakmen Rizab Melayu 1930

 

3 bulan

 

7.

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938

 

3 bulan

 

8.

Permohonan Hakmilik Sambungan (Atau suratan Yang Dikeluarkan Yang Baharu Sebagai Gantinya)

 

3 bulan

 

9.

Permohonan Permit Bahan Batuan (Baru)

 

45 minit

 

10.

Bayaran Royalti Batu Batan

15 minit

11.

Permohonan Hak Lalu Lalang (ROW)

6 bulan

12.

 

Permohonan Pengurangan Cukai Tanah di bawah Peraturan 16A Kaedah Tanah Kelantan 1966

 

1 bulan

13.

Permohonan Mengesah Tanah Permintaan Makbul (A.A)

1 tahun

14.

Permohonan Tunjuk Sempadan

2 bulan

15.

Permohonan Perintah Jual / Lelongan Awam

10 bulan

16.

Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik DLL. Cth : No. Kad Pengenalan

2 minggu

 

 UNIT PENDAFTARAN

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti

Urusan Pendaftaran Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan

sedia membantu.

2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

1.

Permohonan Pendaftaran

  1. Pindahmilik
  2. Gadaian
  3. Melepas Gadaian (bagi 1 Hakmilik)

 

1 hari

1 hari

1 hari

2.

Permohonan Sijil Carian Rasmi, Carian Rasmi untuk Kegunaan Rasmi, Carian Persendirian (bagi 1 Hakmilik)

 

15 minit

 

3.

Permohonan Membeli Cabutan Hakmilik (bagi 1 Hakmilik)

 

15 minit

 

4.

Pendaftaran Hakmilik bagi Permohonan Milik Tanah (bagi 1 Hakmilik)

 

3 minggu

 

5.

Pendaftaran Hakmilik bagi Permohonan Pecah Bahagian / Sempadan (bagi 1 Hakmilik)

1 bulan

6.

Pendaftaran Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik Sementara

 

3 minggu

 

7.

Pendaftaran Pesaka

1 hari

8.

Kaveat Pendaftar / Persendirian / Lien

15 minit

9. Permohonan untuk Mendapatkan Salinan Hakmilik bagi satu (1) Hakmilik Membetulkan Kesilapan Nama, No. Kad Pengenalan 15 minit
10. Pendaftaran Geran Hilang / Rosak (1 Hakmilik) 7 hari

 

UNIT HASIL

Kami bersedia menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan unit ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.

1. Menjanjikan perkhidmatan yang berkualiti dan efisyen.

2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

1.

Menerima Pembayaran Bil-bil Cukai Tanah (Sekiranya Dokumen-dokumen Berkaitan Lengkap)

 

1 - 3 minit

 

2.

Permohonan Mendapatkan Salinan Resit

1 - 2 minit

3.

Semakan Bil Cukai Tanah

1 - 2 minit

4.

Menyelesaikan Sebarang Pertanyaan Berkaitan Cukai Tanah

 

5 - 10 minit

 

5.

Menerima Pelbagai Jenis Bayaran Selain Cukai Tanah

 

1 - 3 minit

 

6.

Menerima Bayaran Bil-bil Cukai Melalui Pos          ( Dengan Syarat Dokumen Lengkap )

 

1 - 3 minit

 

 

UNIT TEKNIKAL / KHIDMAT UKUR

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan kualiti

Unit Teknikal / Khidmat Ukur secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

Bagi maksud ini kami bersedia :-

1. Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.

2. Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

1.

Laporan Permohonan Milik Tanah

30 hari

2. Laporan Permohonan Ubah Syarat, Pecah Sempadan dan Ubah Syarat Serentak, Serahbalik Milik Semula 204AKTN dan Membatal / Meminda Sekatan Kepentingan Tanah

 

 

12 hari

 

3. Laporan Hak Lalulalang dan Serahbalik Tanah 10 hari
4. Permohonan Tunjuk Sempadan 3 hari
5. Permohonan Ukur 1 hari
6. Penyediaan QT - FT 1 hari
7. Penyediaan Kadar Bayaran Serahbalik Milik Semula Tanah 1 hari
8. Laporan Permohonan Melombong, Mengeluar Saki Baki Kayu dan Lain - lain 5 hari
9. Laporan Permohonan Permit Pemindahan Batu Batan dan Lain - lain 1 hari
10. Laporan Perizaban Tanah 5 hari

11.

Urusan Pembelian Pelan Tanah

10 Minit

12.

Semakan Pelan (Agensi-agensi Kerajaan)

10 Minit

 

 .

KELGOV PPST